Årsmöte 2022

När?

Söndagen 4 december 11.00-13.00

Var?

Hotell Noble House i Malmö. Per Weijersgatan 6

Välkommna till Sveriges filmförbunds årsmöte 2022

De som vill skicka in en motion till årsmötet ska göra det genom att skicka oss ett mail till info@sfilm.se, dock senast 2 veckor före mötet (20/11) för att styrelsen ska hinna bereda ärendet.

Vill du nominera någon till styrelsen så görs i år med hjälp av ett nomineringssystem på webben. Klicka på länken och gå in och nominera kandidater till de olika posterna. Den nominerade får ett e-brev med lite frågor och även en direkt möjlighet att avböja sin medverkan. Lämpliga kandidater kommer sedan att läggas fram till årsmötet för beslut. En bra och handlingskraftig styrelse ger medlemmarna mycket tillbaka

För att delta behövs ingen föranmälan. Du kan även delta digitalt.

Zoom-länk

För att delta digitalt använder du denna zoomlänk:

https://us06web.zoom.us/j/83175208166pwd=RFJDbEFKVEtES24va0MxWnZPUmZ0QT09

Protokoll från årsmötet 2022

Nedan finner du handlingarna inför årsmötet 2022

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet och fungera som rösträknare
6. Fråga om mötets behörighet
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år (HANDLING: 2021 Verksamhetsberättelse)
9. Ekonomisk berättelse för föregående år (HANDLING: 2021 Ekonomisk rapport)
10. Revisorernas berättelse för föregående år (HANDLING: 2021 Revisorernas berättelse)
11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av
resultatet (HANDLING: 2021 Bokslut)
12. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse (2021)
13. Styrelsens rapport för innevarande år (HANDLING: 2022 Verksamhetsrapport)
14. Ekonomisk rapport för innevarande år (HANDLING: EKONOMIRAPPORT 2022)
15. Behandling inkomna motioner
16. Verksamhetsplan för kommande år (HANDLING: 2023 Verksamhetsplan)
17. Budget för kommande år inklusive fastställande av medlemsavgift (HANDLING: Budget 2023)
18. Val av ordförande för kommande år (HANDLING: Valberedningens arbete)
19. Val av styrelseledamöter för kommande år
20. Val av revisorer och ersättare för kommande år
21. Val av valberedning för kommande år
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande