Stadgar

för Sveriges Filmförbund, Sfilm

Stadgarna antagna på årsmöte i Borlänge 1988-10-15. Stadgarna ändrade i Hudiksvall 1991-10-12, Karlstad 1994-10-15, Umeå 1995-09-23, i Stockholm 2011-11-12 samt Stockholm 2017-05-17 samt i Malmö 2021-12-05

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Sveriges Filmförbund (Sfilm).

§ 2 FÖRENINGSFORM
Föreningen är en ideell förening.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 SYFTE
Sfilm har till uppgift att främja icke-kommersiellt filmskapande genom att:

 • sprida kunskap om film och video som konstart och kulturfaktor
 • verka för att medlemmarnas film och video når en bred publik
 • bedriva påverkansarbete som stärker ställning för film och video inom kulturpolitiken
 • verka för att stöd som underlättar skapandet av film och video (t.ex. stipendier) ställs till medlemmarnas förfogande
 • stötta medlemsföreningarna och medlemmarna
 • stödja utbildningsverksamhet inom film och video
 • företräda Sverige i det nationella och internationella samarbetet inom film- och videoområdet
 • förvalta och utveckla förbundets arkiv av film, videoband och digitala filer

§ 5 OBEROENDE
Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen tar tydligt ställning för demokrati, mångfald och öppenhet.

§ 6 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 7 MEDLEMMAR
Förening med minst tre medlemmar kan ansöka om medlemskap i Sfilm. Även enskilda personer kan ansöka om medlemskap. Ansökan från förening om medlemskap ställs till Sfilm:s styrelse som tar ställning till ansökan.

Vid ansökan om anslutning från förening ska medlemsförteckning och uppgift om styrelsens sammansättning bifogas. Uppgift om medlems- och styrelseförändringar ska fortlöpande insändas till Sfilm:s styrelse.

Medlem ska årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen gör en aktiv anmälan till föreningen. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte och antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen.

§ 8 STYRELSEN

Sfilm leds av en styrelse som består av ordförande samt minst sex ledamöter. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder vid nästkommande årsskifte. Valbar är medlem i Sfilm eller i någon av Sfilm:s medlemsföreningar. Nya styrelsemedlemmar som ej tidigare suttit i Sfilm:s styrelse och ej heller på annat sätt samarbetat med Sfilm bör enbart vara adjungerade första året.

Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter som utses på sådant sätt att halva antalet väljs vartannat år. Styrelsen kan, på konstituerande styrelsemöte, inom sig utse ytterligare funktioner (t.ex. vice ordförande, sekreterare och kassör). Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra av styrelsemedlemmar är närvarande. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen åligger särskilt att handlägga Sfilm:s angelägenheter så att förbundets syften och ändamål främjas, att förvalta Sfilm:s tillgångar och att utföra de uppdrag som kongressen givit styrelsen

Styrelsen sammanträder när verksamheten föranleder det. Sammanträde sker på kallelse av ordförande eller, vid dennes frånvaro, vice ordföranden. Sammanträden ska dessutom hållas om minst tre av styrelsens ledamöter begär det. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Detta justeras vid nästkommande sammanträde. Kopia av protokollet ska utsändas till styrelsens ledamöter och suppleanter.

§ 9 VALBEREDNING
Årsmötet väljer en valberedning som tar fram förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen ska bestå av minst två personer. Minst en person i valberedningen bör ingå i den sittande ordinarie styrelsen.

§ 10 REVISORER
För granskning av föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer. Revisorerna väljs för två år på så sätt att en revisor väljs varje år. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i Sfilm.

§ 11 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte ska hållas under tredje tertialet varje år. Styrelsen är ansvarig för att skicka ut kallelse till årsmötet. Kallelsen skickas till medlemmarna senast fyra veckor innan årsmötet äger rum. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet äger rum.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. val av mötesordförande
 4. val av mötessekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet och fungera som rösträknare
 6. fråga om mötets behörighet
 7. fastställande av dagordning
 8. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 9. ekonomisk berättelse för föregående år
 10. revisorernas berättelse för föregående år
 11. fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
 12. frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 13. styrelsens rapport för innevarande år
 14. ekonomisk rapport för innevarande år
 15. behandling inkomna motioner
 16. verksamhetsplan för kommande år
 17. budget för kommande år, inklusive fastställande av medlemsavgift
 18. val av ordförande för kommande år
 19. val av styrelseledamöter för kommande år
 20. val av revisorer och ersättare för kommande år
 21. val av valberedning för kommande år
 22. övriga frågor
 23. mötets avslutande

Vid årsmötet ska protokoll föras. Justerat protokoll skickas ut till medlemsföreningar och medlemmar inom fyra veckor.

§ 12 EXTRA ÅRSMÖTE
Om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av medlemsföreningarnas och de enskilda medlemmarnas sammanlagda röstetal så begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen.

För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Extra årsmöte ska hållas inom tre månader efter det begäran gjorts.

§ 13 RÖSTRÄTT OCH RÖSTETAL
Varje deltagande person, vare sig personen är medlem i en medlemsförening eller direkt i förbundet har en röst på årsmöte och extra årsmöte. En förening kan således skicka flera medlemmar och härigenom få fler röster. Medlem kan närvara på årsmötet fysiskt eller via av styrelsen anvisade digitala medier.

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Vid lika rösttal på årsmöte och extra årsmöte ska mötet besluta hur frågan ska avgöras. Kan mötet inte enas om beslutsordning får lotten avgöra.

§ 14 FIRMATECKNING
Styrelsen beslutar på konstituerande styrelsemöte om firmatecknare och attestordning.

§ 15 STADGEÄNDRING
Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 4), stadgeändringar (§ 15) och upplösning (§ 16) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§ 16 UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar avvisar förslaget till upplösningen. Om färre än fem medlemmar avvisar förslaget till upplösningen krävs ett extra årsmöte där frågan behandlas igen. Minst två månader ska ha förflutit mellan årsmötena.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton etc.