Årsmöte 2023

När?

Söndagen 3 december 13.00-15.00

Var?

Sfilm:s kontor i Södertälje. Gröna gatan 14a

Välkomna till Sveriges filmförbunds årsmöte 2023

De som vill skicka in en motion till årsmötet ska göra det genom att skicka oss ett mail till info@sfilm.se, dock senast 2 veckor före mötet (19/11) för att styrelsen ska hinna bereda ärendet.

Vill du nominera någon till styrelsen så görs i år med hjälp av ett nomineringssystem på webben. Klicka på länken och gå in och nominera kandidater till de olika posterna. Den nominerade får ett e-brev med lite frågor och även en direkt möjlighet att avböja sin medverkan. Lämpliga kandidater kommer sedan att läggas fram till årsmötet för beslut. En bra och handlingskraftig styrelse ger medlemmarna mycket tillbaka

Datum för motioner och nomineringar har passerat. Förslag kan tas upp på årsmötet.

För att delta behövs ingen föranmälan.
Välkommen till Gröna gatan 14a, Södertälje. Fika finns.
Du kan även delta digitalt.

Video-länk

Klicka på länken för att delta:  Zoom-länk

Nedan finner du handlingarna inför årsmötet 2023

Nedan finner du protokollen från årsmötet 2023

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet och fungera som rösträknare
6. Fråga om mötets behörighet
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
(HANDLING: Verksamhetsberättelse 2022)
9. Ekonomisk berättelse för föregående år (HANDLING: Ekonomisk Årsredovisning 2022)
10. Revisorernas berättelse för föregående år (HANDLING: Revisionsberättelse 2022)
11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet (2022)
12. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse (2022)
13. Styrelsens rapport för innevarande år (HANDLING: Verksamhetsrapport 2023)
14. Ekonomisk rapport för innevarande år (HANDLING: Ekonomirapport 2023)
15. Behandling inkomna motioner
16. Verksamhetsplan för kommande år (HANDLING: Verksamhetsplan 2024)
17. Budget för kommande år inklusive fastställande av medlemsavgift
(HANDLING: Budget 2024)
18. Val av ordförande för kommande år (HANDLING: Valberedningens förslag till årsmötet)
19. Val av styrelseledamöter för kommande år
20. Val av revisorer och ersättare för kommande år
21. Val av valberedning för kommande år
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande